Księgi handlowe.
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych.
 • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych o prawnych.
 • Ewidencjonowanie zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT.
 • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.
 • Kontrola należności i zobowiązań.
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych.
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Obsługa w zakresie kontroli podatkowych i skarbowych.
Książka przychodów i rozchodów.
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych o prawnych.
 • Ewidencjonowanie zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT.
 • Prowadzenie rejestru przebiegu samochodu.
 • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.
 • Roczne rozliczenie działalności gospodarczej.
Karta, ryczałt.
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego i wyposażenia.
 • Sporządzanie rozliczeń.
 • Pozostałe usługi związane z prowadzoną działalnością